Posts Tagged ‘चळवळ’

चले चलो..

चले चलो..

आता तुम्ही म्हणाल् ‘हा काय् नविन् उपद्व्याप्?’..अमेरीकेतच् गोर्याना ‘हा देश् सोडुन् जा..वैगरे’ असली काही चळवळ तर् सुरु नाही ना केली?

नाही..नाही..तसले कही नाही.आम्ही ना कुठली चळवळ सुरु केली आहे ना आम्हाला कोणी गाडीतुन् बाहेर् फेकले आहे.गांधीजीचा वारसा जरा आम्ही दुसरया प्रकारे ‘चालवतो’ आहे.

गांधीजीची ‘दांडी यात्रा’ आम्ही काही दिवस् झाले रोज् थोडी-थोडी अशी चालवतो आहे.मागच्या २ week पासुन् आम्हाला पायी office ला जावे लागते आहे..:-(

आमचा एक् roommate ज्याच्याकडे गाडी होती त्याला काही कारणास्तव् India ला वापस् जावे लागले.तो गेला त्यामुळे त्याची गाडीपण विकावी लागली.आता जे रुममध्ये रहातात् ते short-term वर् असल्यामुळे कोणीच् गाडी घ्यायला तयार् नाही.मी पण् जुनच्या शेवटी वापस् जाणार्..बर् रोज् cab बोलवावी म्हणाल् तर् घर् ते office जास्तीत् जास्त १-१ १/२ miles असेल्…आणी cab बोलवायची म्हणजे रोजचे $२० जाणार्..(२० * ५० = १०००Rs..आता हे रुपयात् convert करायची गरज् नसते..पण् माझे दोन्ही roommate अमेरीकेत नविनच आले आहेत् त्यामुळे हे होणारच्..असो).

मग् काय् दुसरा कुठलाही पर्याय् नसल्यामुळे पाय्..हे जणु देवाने फुकट् दिलेले वाहन् आहे व् त्याचा जास्तीत् जास्त वापर् व्हावा म्हणुन् रोज् office ला पायी जाणे सुरु आहे.माझी ही यात्रा जुन् संपेपर्यतच् सुरु रहाणार्..पण्..तो पर्यत माझ्यात् ‘मी’ कीती उरतो ते माहीत् नाही.

पु.ल. च्या भाषेत् सांगायचे झाले तर्..office ला पोहोचल्यावर पाय..हा शरिराचा एक् अवयव नसुन् शरिराला जडलेली एक् व्याधी आहे..असेच् वाटते..:-(

Advertisements