Posts Tagged ‘व्यायाम’

P90-X…

Posted: मे 12, 2009 in उपद्व्याप्
टॅगस्, ,

सद्या व्यायामचे भृत संचारले आहे!!!

दीवसभर् माणुस् त्या “computer” नावाच्या शत्रु सन्गे लठा देत् असातो..पण् शारिरिक् activity काही होत् नाही.मग् ठरवल् कि रोज् सकाळी Jogging करायचे.वजन् कमी करायचे..वैगरे वैगरे…:-)..(खर् तर् अमिर् खान् चा “गजनी” पाहिला आणी ठरवले..हा माणुस् चाळीशीत् जर् अशी फिगर् बनऊ शकतो तर् आपण् का नाही?..)

पहिले २-३ वीक् जरा बरे गेले..पण् मग् रोज् तेच् तेच् पळणे जिवार् यायला लागले आणि वजन् पण् काहि केल्या कमी होत् नव्हते.

नेट् वर् फार् शोधल्यावर् “P90-X” नावाचा Program सापडला.खर् सांगतो..फार् उपयोगी आहे हा.या Program मधे ऐकुण ३ फेज् आहेत. ९० दीवसानचा हा Program आहे. मला आवड्लेली भाग् म्हणजे हा Program शरीराच्या प्रत्तेक् अवयवावर् काम् करतो.

Program मधे Yoga, Polymetrics (उड्या मारणे!!), Kempo(कराटे), Cardio, Shoulder, Chest, arms etc अश्या विविध exercise चा समावेश आहे.

फायदे:
१. यामुळे फायदा असा होतो कि तुम्हि बोर् होत् नाही..तेच् तेच् exercise करुन् कंटाळा पण् येत् नाही…:-)
२. वजन् कमी होते (बेडेकर् जेवढी चविची guaranty देत् नसेल् तेवढी guaranty मी देतो..)
३. बी.पी/शुगर/हे ना ते..सगळे रोग् दुर् पळतील्..
४. बायको पोटाला “मडक्” म्हणणार् नाही..:-) (फार् मेहनत् घेतली तर् “Six-pack” तयार् होतिल्..)
५. रोज् ताजे-तवाणे वाटते

तोटे:
१. वेळात् वेळ् काढुन् रोज् exercise करावी लागते..:-(

यातिल् वीनोदचा भाग् सोइला तर् खरच् सांगतो,तुम्ही तुमच्यात् ला बदल् बघुन् म्हणाल्…

“यही है राईट् चॉइस बेबी..आहा..!!”

अधीक् माहिती साठी : P90X

Advertisements